EKONOMİ: İhracatta kayıp

EKONOMİ: İhracatta kayıp

İç siyasi gerilim, iş dünyasına baskılar, küresel kriz, TL’nin değer kaybetmesi gibi nedenlerle ihracatta yaşanan düşüş, Ağustosta da sürdü. Ağustosa göre son 1 yıllık ihracat 148 milyar dolara indi. Yıl sonu hedefi ise 173 milyar dolar.
8 ay­da 95 mil­yar do­lar

Ağus­tos­ta ih­ra­cat, ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 4,9 dü­şe­rek 10 mil­yar 483 mil­yon do­lar ol­du.

Yı­lın ilk 8 ayın­da ise ih­ra­cat yüz­de 8,9 ge­ri­le­ye­rek 95,1 mil­yar do­lar iner­ken, 1 Ey­lül 2014 ile 31 Ağus­tos 2015’i kap­sa­yan son bir yıl­da yüz­de 5,7 dü­şüş­le 147,9 mil­yar do­lar ol­du. Son bir yıl­lık so­nuç, 2015 yı­lıy­la il­gi­li 173 mil­yar do­lar­lık yıl so­nu he­de­fi­nin çok uzak­ta ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. 2014 yı­lın­da ise 160 mil­yar do­lar ih­ra­cat ya­pıl­mış­tı.

Ağus­tos­ta­ki ge­ri­le­me­ye lo­ko­mo­tif sek­tör­ler açı­sın­dan ba­kın­ca, en bü­yük sı­kın­tı­nın kim­ya ve çe­lik­te ol­du­ğu gö­rü­nü­yor.

Kim­ya ve çe­lik so­run­lu

Ağus­tos­ta ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re kim­ya ih­ra­ca­tı yüz­de 16,4 dü­şüş­le 1,2 mil­yar do­la­ra, çe­lik ih­ra­ca­tı yüz­de 16,4 dü­şüş­le 799,2 mil­yon do­la­ra in­di.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*