Transfer durumu halen netleşmedi

Fazla zaman yok

Temaslar halen tam olarak sonuç vermedi. Gelişmeler şöyleydi: Be­şik­taş Yu­na­nis­tan Mil­li Ta­kı­mı­’nın for­ve­ti Mit­rog­lo­u’­nu trans­fer et­mek için bü­yük ça­ba sarf et­ti. An­cak Ful­ha­m’­ın 26 ya­şın­da­ki gol­cü­sü, Av­ru­pa­’nın bü­yük lig­le­rin­de oy­na­ma yö­nün­de­ki is­te­ği­ni Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­ti­ci­le­re yi­ne­le­di. He­nüz bü­yük lig­ler­den is­te­di­ği gi­bi bir tek­lif al­ma­dı­ğı­nı, bek­le­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci­ler bu­nun üze­ri­ne da­ha faz­la za­man­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı ta­kı­mın Al­man­ya­’da se­zo­n ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ler. Yu­nan oyun­cu­ya bil­dir­di­ler.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*