CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Suçlamaların kabulü ortada”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası birçok ilin emniyet birimlerinde gerçekleşen görevden almalara tepki gösterdi.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter üze­rin­den İs­tan­bu­l’­da­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li gö­rev­den al­ma­la­rı de­ğer­len­dir­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, Twit­ter he­sa­bın­dan “İ­ha­le ve rüş­vet ope­ras­yo­nu yü­rü­ten sav­cı ve po­lis mü­dür­le­ri­nin gö­rev­den alın­ma­sı AK­P’­nin tüm suç­la­ma­la­rı ka­bul et­ti­ği­ni gös­te­ri­r” me­sa­jı­nı pay­laş­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu, twe­et’­in­de İs­met İnö­nü­’nün şu sö­zü­nü de hatırlattı: “Bir mem­le­ket­te na­mus­lu in­san­lar da en az na­mus­suz­lar ka­dar ce­sur ol­ma­dık­ça o mem­le­ket için kur­tu­luş yok­tur.”

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*